کارگاه اخلاق در پژوهش، کارآزمایی بالینی و نشر در انتشار آثار پژوهشی

مدرس: جناب آقای مهندس محسن کوشان

تاریخ برگزاری: 1397/11/25

محل برگزاری: معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده

محتوای کارگاه