رییس شورای اداره انتشارات دانشکده علوم پزشکی اسفراین

جناب آقای دکتر علی اصغر نشاط

دبیر شورای اداره انتشارات دانشکده علوم پزشکی اسفراین

جناب آقای علی اصغر فیروزیان

 

اعضای شورا