صفحه اصلی > شورای انتشارات دانشگاه > درباره اداره کتب و انتشارات دانشکده 

تاریخچه

اداره انتشارات دانشکده علوم پزشکی اسفرایندر سال 1395آغازبه کار کرد.اولین جلسه آن به صورت رسمی در تاریخ 27/02/1395به ریاست دکتر اسحق ایلدرآبادی تشکیل گردید . در حال حاضر ریاست شورای انتشارات دانشکده به عهده جناب اقای دکتر علی اصغر نشاط می­باشد همچنین جناب آقای علی اصغر فیروزیان دبیر این شورا می باشند. از سال1395تاکنون 5 جلسه توسط اداره انتشارات دانشکده برگزارشده و 12 عنوان کتاب در این جلسات بررسی و 9 عنوان آن به تائید رسیده است.

 

شرح وظایف

1. بررسی وارزیابی درخواست های اعضاءهیئت علمی جهت تالیف،تدوین و ترجمه

2. تشکیل پرونده جهت آثارتالیف،تدوین و ترجمه

3. مکاتبه باصاحبان آثاردرخصوص شروع ترجمه و یاپرهیزازترجمه به دلیل دوباره کاری

4. مکاتبه باواحدتالیف وترجمه وزارت بهداشت جهت اعلام مواردانصراف ازترجمه

5. تعیین کارشناس برای آثارتالیفی ویاترجمه شده

6. بررسی گزارش کارشناسی ومکاتبه باصاحب (صاحبان )اثرمذکورواعلام نظرات تصمیم گیری نهائی درموردچاپ اثر

7. تصمیم گیری نهائی در مورد چاپ اثر

8.. تعیین حق الزحمه کارشناسی کتب

9. تعیین کمک هزینه چاپ کتاب براساس امتیاز کسب شده