صفحه اصلی > شورای انتشارات دانشگاه 

رییس شورای اداره انتشارات دانشکده علوم پزشکی اسفراین

جناب آقای دکتر علی اصغر نشاط

دبیر شورای اداره انتشارات دانشکده علوم پزشکی اسفراین

جناب آقای علی اصغر فیروزیان

 

اعضای شورا

جناب آقای دکتر حشمت اله قهرمانلو

جناب آقای دکتر احمد صادقی

جناب آقای محمود مرحمتی

سرکار خانم آمنه صفری

سرکار خانم اکرم ژیانی فرد